Aktionsforskning

Aktionsforskning är en beprövad metod för att utveckla och förbättra den pedagogiska verksamheten. Det innebär att man fördjupar sig inom ett område som man planerar, agerar, observerar, reflekterar kring och sedan analyseras resultatet. Utvecklingsområdet kopplas till läroplanen och ny litteratur och forskning. Det är ett sätt att systematiskt kvalitetssäkra sin verksamhet. Som pedagog går man in och tittar på sitt eget agerande i situationer kring aktionsforskningsområdet och får genom att ändra sitt arbetssätt till en förändring som leder till att verksamheten utvecklas. Aktionsforskning är en metod som kan förändras så att den passar den egna verksamheten.

Så här ser arbetsgången i vår aktionsforskningsmodell ut:

1. Vi väljer ut ett område som vi vill förbättra. Det kan vara ett område som man vet behöver utvecklas, eller ett område där man ännu inte har så klar bild av hur verksamheten ligger till i förhållande till läroplanens mål.

2. Vi gör en tankekarta kring utvecklingsområdet för att få fram alla tänkbara aspekter och för att förminska området så att man hittar vilken tid på dagen som det är bäst att fördjupa sig inom området.

3. Vi tittar på hur utvecklingsområdet ser ut idag. För att få en tydlig bild av nuläget använder vi oss av t.ex. observationer, intervjuer, bild eller film. Sedan gör vi tillsammans en analys av det vi har dokumenterat. Hur ser det ut just nu? Vad beror det på att det ser ut så här? Vad har vi pedagoger för roll i det här utvecklingsområdet? Vad har barnen för roll? Vad behöver vi göra för att förbättra området? Detta arbete leder till att vi får fram en nulägesanalys.

4. Vi kopplar utvecklingsområdet till Lpfö 98 (reviderad 2016) och sätter upp ett mål för utvecklingsarbetet.

5. Genom nulägesanalysen kan vi se vilka aktioner (förändringar) vi kan göra. Här ser vi också på vilket sätt vi kan involvera barnen i utvecklingsområdet.

6. Vi följer sedan aktionerna (förändringarna) med verktyg som t.ex. dagbok, bilder, film, observationer och intervjuer för att se vad som händer.

7. Vi tittar på vilka resultat vi fått och analyserar dem.

Ett exempel på ett aktionsforskningsområde 

Aktionsforskning kring pedagogers och barns ansvar för de pedagogiska miljöerna. I området arbetar vi för att utveckla miljöerna utifrån barnens intressen, projektet samt vår plan för diskriminering och kränkande behandling. Det innebär också att vi skall tydliggöra var de olika material vi har skall stå så att barnen skall kunna sätta tillbaka material på rätt plats. Vi tillsammans skall ansvara för att miljöerna är tydliga, tilltalande, lärorika samt ger inspiration till kreativitet.

    

 

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 92 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30